Kaka Demek Neden Günahtır?

Bazı Kalıplaşmış kelimeleri aslında hiç irdelemeden cahilce kullandığımızın işte kanıtı. Ben Bugün bunu öğrendim ve çok üzüldüm bu yüzden sizlerinde öğrenmesini isteyerek bu konuda araştırmalarımı sizlerle paylaşıyorum.

Cahil Kaldığımızın Belgesi
Yahudilerin Yüzyıllar boyunca oynadığı oyunlardan bir tanesi yeni gün yüzüne çıkıyor
Malesef…
KAKA:Büyük komutan büyük sahabe ve yahudilerin en cok nefret ettiği sahabelerden biri KAKA r.a Yahudiler çocuklarını lavaboya götürdüklerinde hz.KAKAya kin kusarak çocuklarinin yaptığina KAKA dediler bizlerde hiç araştırmadan kaka dedik …
el-Ka’ka’ b. Amr b. Mâlik et-Temîmî Hulefâ-yî Râşidîn devrinin ünlü kumandanlarındandır.
Bazı hadisçiler sahâbî olduğu görüşün-dedir.
Hz. Ebû Bekir döneminde irtidad eden Alkame b. Ulâse üzerine müfreze kumandanı olarak gönderildi ve görevini başarıyla tamamladı .
Aynı yıl Hâlid b. Velîd’in peygamberlik iddiasında bu-lunan Tuleyha ile yaptığı Büzâha savaşı-na katıldı.
Ulleys’in ve Übulle’nin fethine Hâlid b. Velid’le beraber iştirak etti .
Hîre’nin fethinde de bulunan Ka’kâ’, Hâlid b. Velid’in emriyle bîr süre Hîre’de kaldı.
Daha sonra çeşitli fetihlerde görev-lendirildi. Ebû Ubeyde onu Hz. Ömer’in emri üzerine öncü kuvvetlerin kumanda-nı sıfatıyla Irak’a gönderdi .
Ka’Kâ’, Kâdisiye öncesi İran fetihlerinde de önemli rol oynadı.
Ağvâs’ta cereyan eden savaş, öncü kuvvetlerin başında bulunan Ka’kâ’ın gösterdiği gayretler sonucunda kazanıldı.
Hâlid’in emriyle Suri-ye’deki fetihlere de katılan Ka’kâ’, Yermük Savaşı’nda bir süvari birliğinin ba-şında görev yaptı.
Ka’kâ’ asıl şöhretini Kâdisiye Savaşı’nda elde etti;
bu savaşın kazanılma-sında onun büyük payının olduğu rivayet edilir.
Medâin’in fethinde Kisrâ lIl. Yezdicerd’e ait zırh, kılıç, miğfer gibi teçhizatı ele geçiren Ka’kâ’, daha sonra Hz. Ömer’in emriyle Celûlâ Savaşına öncü kuvvetin kumandanı olarak katıldı.
Savaşın ardın-dan Hulvân’a giderek bir garnizon tesis etti .
Aynı yıl Sa’d b. Ebû Vakkâs kuvvetlerine katılıp onun emrinde çalıştı.
Ertesi yıl Humus’a gönderildi ve bu sıra-da gerçekleştirilen el-Cezîre fetihlerine iştirak etti.
21’de Nihâvend’in ve 24’te Hemedan’ın fethinde görev aldı.
Bir müddet sonra Kûfe’ye yerleşen Ka’kâ’.
Hz. Osman dönemindeki iç karı-şıklıklarda halifeyi destekledi.
Muhalifler Medine’yi kuşatınca Hz. Osman’ın talebi üzerine yardıma gelenler arasında Ka’kâ” da bulunuyordu.
Hz. Ali döneminde onu destekleyen Ka’kâ’, Cemel Vak’ası’ndan önceki müzakerelerde Hz. Ali’yi temsilen Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvâm ile görüştü. Cemel ve Siffîn savaşlarında Hz. Ali’nin saflarında çarpıştı.Ka’kâ’ cesaretiyle tanınmıştı. Hz. Ebû Bekir de onun cesaretinden ve yararlı işlerinden övgüyle söz eder
Aynı zamanda şair olan Ka’kâ’ın şi-irleri daha çok savaşlarla ilgilidir.
Şiirleri Âsim b. Amr’ın şiirleriyle birlikte Nûrî Hammûdî el-Kaysî ve Hatim Salih ed-Dâmin tarafından yayımlanmıştır.
 YAHUDİLERDEN BİZE KALAN BAZI SÖZLER…
ANLADIYSAM ARAP OLAYIM :Efendimizin s.a.v arap olmasindan dolayi araplık üzerinde Efendimize s.a.v hakaret ettiler kin kustular..yahudiler bunu söyledi ama bizler de bilinçsizce söyledik..
KARA FATMA:Beyaz yüzlü nur yüzlü Hz.Fatımaya r.a ve tesetür için giydiği kara cilbaba hakaret olsun diye böceğe KARA FATMA dediler bizlerde aynısini cahilce dedik..
KAKA:Büyük komutan büyük sahabe ve yahudilerin en cok nefret ettiği sahabelerden biri KAKA r.a Yahudiler çocuklarını lavaboya götürdüklerinde hz.KAKAya kin kusarak çocuklarinin yaptığina KAKA dediler bizlerde hiç araştırmadan kaka dedik …

hatunzade

YORUM YAZIN