Müge Anlı Aydınlattı

MÜGE ANLIDA ÇÖZÜLDÜ Müge Anlı İle Tatlı Sert programında e-şi Mustafa Şimşek tarafından de-lil ve te-spitlerle ö-ldürüldüğü net bir şekilde o-rtaya koyulan 37 yaşındaki Nalan Şimşek’in dün görülen du-ruşmasında karar çıktı. Programdaki ya-yınları inceleyen mahkeme, Mustafa Şimşek’in t-utuklanmasına ka-rar verildi. Şimşek, duruşma sonrası İskenderun T tipi ce-zae-vine gönderildi. Hatay’a bağlı İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde k-aybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek’in ailesi, k-ızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramak için 30 Ekim 2019 yılında ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’e başvurmuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından en i-nce ayr-ıntısına kadar gü-nlerce araştırılan şü-pheli do-syada, k-ayıp Nilgün Şimşek’in e-şi Mustafa Şimşek ta-rafından ö-ldürüldüğü net bir ş-ekilde or-taya ko-yulmuştu.

Programın ardından çalışma başlatan İskenderun E-mniyet M-üdürlüğüne bağlı A-sayiş B-üro A-mirliği e-kipleri, Müge Anlı’nın o-rtaya k-oyduğu d-elil ve t-espitleri de-ğerlendirmeye aldı. G-nlerce işlenen k-onunun program kayıtlarını de-şifre edip t-ape haline getiren p-olis e-k-ipleri, r-öportaj veren ta-nıkları i-fadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha ka-yda geçirdi. Müge Anlı programının ortaya koyduğu de-lil ve t-espitlerle İskenderun İlçe E-niyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki A-sayiş Büro Amirliği e-kipleri geniş bir dosya hazırladı. Bu dosyayı dün İskenderun 1. A-ğır C-eza Mahkemesinde görülen du-ruşmaya sunan e-kipler, d-avanın s-eyrini de-ğiştirdi. Ma-hkeme, da-va ka-psamında daha önce 22 ay ce-zaevinde kalan Mustafa Şimşek’in tu-tuklanmasına karar verdi. Şimşek, -o-layın üzerinden geçen dört yılın ardından tu-tuklanarak İskenderun T tipi c-ezaevine gönderildi.

hatunzade

YORUM YAZIN